Bloemstraat (Merelbekestationsplein)

Locatie

Gent

Bouwheer

Stad Gent

Einddatum

2017

Het wegen- en rioleringsontwerp omvat het gedeelte van de Mellestraat vanaf het stationsgebouw tot net voorbij huisnummer 15. Verder nog de volledige Bloemstraat, het Merelbekestationplein, de openbare ruimte gevormd door het kruispunt van de Bloemstraat, de Teaterstraat, de Van Goethemstraat en de Gontrode Heirweg alsook de aanzetten van deze laatste drie straten. Er is beoogd om de stationsomgeving aangenamer te maken door onder andere het Merelbekestationplein tegenover het station anders in te richten. Als verkeersjuridisch statuut wordt een zone 50 gehanteerd. In een later stadium zal nagezien worden waar er in de omgeving van Merelbekestation een zone 30 kan ingevoerd worden. In de bestaande toestand hebben de Bloemstraat en de Mellestraat dubbelrichtingsverkeer en dit zal ook zo blijven.

De grote openbare ruimte gevormd door de Mellestraat en de Bloemstraat wordt nu structureel aangelegd. Er wordt voor dit gedeelte van de Mellestraat een rijbaan van 6,40m breed in asfalt voorzien geflankeerd door twee bushaltes voorzien van Kasselse boordstenen en stroken gereserveerd voor de bussen die de haltes bedienen. Er wordt voor het stationsgebouw een verkeersplateau met een breedte van 5,50m aangelegd die het nieuwe voorplein van het stationsgebouw zal verbinden met de rest van het nieuw aan te leggen Merelbekestationplein. Dit verkeersplateau wordt aangelegd in uitgewassen beton en voorzien van prefab hellingselementen.

De aansluiting op de rest van de Mellestraat krijgt een rijwegbreedte van 5,50m (inclusief betonnen kantstroken) en een aanzet van twee ruime plantvakken, elk voorzien van twee straatbomen. Er wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd op het voorplein van het stationsgebouw dat de ontbrekende schakel zal vormen tussen de reeds aanwezige roodgemarkeerde fietspaden in de Mellestraat. Het rode betonnen fietspad krijgt een

asverschuiving ter hoogte van het stationsgebouw om aan te geven dat deze ruimte in eerste instantie aan de voetganger toehoort. De kopse kanten van de voorziene fietsenstallingen en parkeerplaatsen door de NMBS naast het stationsgebouw worden telkens van een plantvak voorzien met een boom. Het resterende stuk voetpad zal zo nog een breedte hebben van minstens 2,50m. Voetpad en de bushalte worden aangelegd in betonstraatstenen van het

dubbelklinkerformaat terwijl het voorplein van het stationsgebouw aangelegd wordt in platines.

Het Merelbekestationplein wordt, net zoals het voorplein van het stationsgebouw, in platines aangelegd. Het plein wordt in twee delen gesplitst door middel van een reeks verwijderbare paaltjes. Het grootste gedeelte van het plein (kant stationsgebouw) wordt vrij gemaakt van gemotoriseerd verkeer en voorzien van één of meerdere spelelement(en), zitbanken en groen. Er wordt ook ruimte geboden voor eventuele horecaterrassen. De concrete detailinvulling van het plein wordt nog verder uitgewerkt. Dit deel van het plein wordt omringd door een aantal ruime plantvakken met straatbomen om meer groen op deze open ruimte te brengen. Het kleinere gedeelte blijft dienst doen als parkeergelegenheid met een zestal parkeerplaatsen waarvan één parkeerplaats voor mindervaliden. Deze parkeerplaatsen worden in hetzelfde materiaal als het plein aangelegd maar hun positie wordt op een subtiele maar toch leesbare manier aangegeven.

De rijweg van de Bloemstraat bestaat uit een asfaltverharding met een breedte van 6,4m, inclusief betonnen kantstroken. Er worden langs beide kanten van de rijweg parkeerstroken in kasseien met een breedte van 2m voorzien. In deze parkeerstroken worden er op regelmatige afstand een plantvak voorzien voor het inplanten van een kwalitatieve straatboom. De voetpaden in de Bloemstraat hebben een breedte variërende tussen de 2,15m en de 2,35m. Ze worden aangelegd in grijze betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat.

De grote openbare ruimte tussen de Teaterstraat en de Gontrode Heirweg zal een rijwegbreedte van 9,80m breed krijgen en laat het kruisen van twee bussen toe. Hier wordt parkeergelegenheid aangelegd met acht parkeerplaatsen aangelegd in kasseien. Deze parkeergelegenheid wordt omringd door ruime plantvakken voorzien van een viertal straatbomen. De inrit naar de parkeerplaatsen wordt net zoals het voetpad aangelegd in grijze betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat. Tegenover deze parkeergelegenheid komen nog twee parkeerplaatsen in een parkeerstrook van 2m in kasseien met plantvakken aan elk uiteinde van de strook voorzien van een kwalitatieve straatboom. De voetpaden worden hier uitgevoerd in grijze betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat.

De aanzet van de Teaterstraat krijgt een rijweg in asfalt van 4m breed, inclusief de betonnen kantstroken. De voetpaden sluiten verder aan op de bestaande voetpaden. Hier wordt eenzijdig (pare kant) een parkeerstrook van 2m breed in kasseien aangelegd voorzien van plantvakken voor het inplanten van een kwalitatieve straatbomen.

De aanzet van de Van Goethemstraat wordt heraangelegd met een rijweg in asfalt maar met behoud van het huidige wegprofiel.

De Gontrode Heirweg krijgt een rijwegbreedte in asfalt van 5,60m breed, exclusief betonnen kantstroken. Eenzijdig wordt een parkeerstrook aangelegd van 2m breed in kasseien en voorzien van plantvakken voor het in te planten van nieuwe straatbomen.

Naast het inbrengen van aanzienlijk meer groen in de projectzone is er ook nog aandacht geschonken aan het inbrengen van fietsenstallingen. Er komen twee fietsenstallingen van het type Gent op de hoek van het Merelbekestationplein met de Bloemstraat.

Het globale parkeersaldo in de betrokken zone zal verminderen van 61 parkeerplaatsen (vandaag) naar 33 parkeerplaatsen. (Naar aanleiding van de recente inrichting van de bushaltes aan het station verdwenen eerder 15 parkeerplaatsen). Om de impact van die verminderde parkeercapaciteit te kunnen inschatten is op donderdag 7 mei 2015 een gelijktijdige telling uitgevoerd te Gent, Melle en Merelbeke in een gebied op 5 minuten wandelafstand van het station (met inbegrip van de pendelparking NMBS). Volgende conclusies kunnen hieruit getrokken worden:

De parkeerbezetting en -rotatie in beschouwd gebied duiden niet op een structureel probleem.

Lokaal kan men wel besluiten dat een beperkte uitbreiding van de bestaande blauwe zone zinvol is.

De pendelparking is overdag volzet zodat 30 tot 50 pendelaars zich in de buurt parkeren, net buiten de blauwe zone. Men moet het verdringingseffect van een uitbreiding van de blauwe zone dan ook goed anticiperen.

Het gepland schrappen van 28 parkeerplaatsen op het grondgebied Gent kan opgevangen worden.

Wanneer de blauwe zone uitgebreid wordt en dwarsparkeren in de Mellestraat beschikbaar blijft, zal de parkeerbezetting ‘s avonds niet hoger worden dan 70%.

In de Bloemstraat en op het Merelbekestationplein waren overdag 20 en ‘s avonds 13 parkeerplaatsen vrij. Sommige parkeerders zullen dus na de heraanleg iets verder moeten parkeren, maar vinden steeds plaats in het dichtstbij gelegen deel van de Mellestraat.

Tenslotte zal Farys ook de riolering integraal vernieuwen, er wordt een gescheiden systeem voorzien.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Verhelst Aannemingen nv, Studiebureau LOBELLE, Farys.