De Sterre

Locatie

Gent

Bouwheer

Stad Gent, AWV

Startdatum

2013

Einddatum

2014

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 juni 2012 zijn goedkeuring gehecht, met betrekking tot het herinrichten van het kruispunt 'De Sterre' te Gent door het Vlaams Gewest, project nr. 3V-4244, aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest - Planning en Coördinatie, het Vlaamse Gewest - Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, de TMVW en de Stad Gent, waarbij de werken in het algemeen belang worden samengevoegd en het Vlaamse Gewest aangeduid om in hun gezamenlijke naam op te treden als leidinggevend bestuur bij de gunning en de uitvoering van de opdracht.

Oorsprong van het dossier

De Sterre is als project 4244 opgenomen in het programma van het “Wegwerken van gevaarlijke kruispunten en wegvakken in Vlaanderen”. Het Vlaams Gewest heeft via TV3V budgetten vrij gemaakt om deze “zwarte punten” aan te pakken. TV3V zal bouwheer zijn voor deze werken, de Stad gaat mee voor het deel Voskenslaan en AWV volgt voor het staduitwaarste deel voor de Kortrijksesteenweg.

Het project De Sterre sluit in de Oudenaardsesteenweg, Krijgslaan en het stadinwaartse deel van de Kortrijksesteenweg zo snel mogelijk aan op de bestaande toestand. De Voskenslaan wordt mee heraangelegd tot het reeds heraangelegd deel thv de Maaltebruggestraat. Het staduitwaartse deel van de Kortrijksesteenweg wordt heraangelegd tot aan de brug over de Ringvaart.

De Sterre wordt heraangelegd volgens de principes van een turbokluifrotonde. Hierbij dient de gebruiker reeds voor dat hij de rotonde oprijdt te kiezen welke richting hij uit zal gaan bij het verlaten van de rotonde. Hierdoor bekomt men een leesbare dubbelstrooksrotonde met een hoge capaciteit.

Omwille van de verkeersveiligheid voor fietsers en de verkeersafwikkeling voor het gemotoriseerd verkeer, is geopteerd om de fietsers uit de voorrang om de ovonde te laten rijden. Fietsers steken de zijtakken over, gebruik makend van hiaten in de verkeersstroom, of gelijktijdig met de voetgangers die wel voorrang genieten (vanwege het zebrapad op elke zijtak).

Om het hiermee gepaard gaand comfortverlies voor fietsers te beperken, worden de fietspaden als dubbelrichtingsfietspaden uitgevoerd. Fietsers hoeven dan niet de rondtrekkende beweging te maken, maar kunnen opteren voor de kortste oversteekroute.

Om de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers te bevorderen, wordt geopteerd om minstens de afrijdende takken van de rotonde enkelstrooks uit te voeren. Dit is zonder meer mogelijk voor de N43 en de N60 Krijgslaan. De N60 Oudenaardsesteenweg tegelijkertijd ook reduceren tot één afrijdende strook is enkel mogelijk indien de rotonde op bepaalde segmenten als turborotonde wordt geconcipieerd.

Het turboprincipe wordt toegepast op beide uiteinden van de kluif, waardoor alle afritten van de rotonde zoals hoger gesteld als enkelstrookse afrit kunnen worden uitgevoerd en bovendien snijconflicten op de rotonde worden vermeden. Tussen beide rijstroken wordt een (in nood) overrijdbare scheiding voorzien.  De rijstrookscheiding wordt verhoogd aangelegd, maar moet overrijdbaar blijven. Deze rijstrookscheiding vangt aan ter hoogte van het einde van het rechte deel van de kluif. In de zone hieraan voorafgaand worden de rijstroken enkel door belijning gescheiden.

Ter hoogte van de Voskenslaan wordt een doorsteek in de rijbaanscheiding voorzien, op expliciete vraag van De Lijn en de Stad, omwille van de bestaande OV-as en de ontsluiting van het busdepot in de Maaltebruggestraat. Daardoor blijft het gebruik van de kluifrotonde voor alle busroutes mogelijk.

Zoals hoger gesteld wordt het turboprincipe eveneens toegepast aan het oostelijk uiteinde van de rotonde. De buitenste rijstrook leidt richting N60 Krijgslaan, de binnenste rijstrook leidt naar de overige takken. Het benzinestation wordt aangesloten op de buitenste rijstrook. Concreet betekent dit dat verkeer dat vanaf het benzinestation de rijweg wil oprijden, dit enkel kan richting Krijgslaan. Ter hoogte van de Pacificatielaan kan makkelijk een keerbeweging worden gemaakt.

Voor de woningen aan de NW-zijde van het kruispunt dient een aparte erfontsluitingsroute te worden voorzien. Deze verloopt over het plein ten noorden van het bot van de kluif. Deze heeft als enige functie de bereikbaarheid van de langsgelegen gebouwen. Op- en afrijden gebeurt via de N414 Kortrijksesteenweg.

Fietsers uit de voorrang betekent verhoogde veiligheid voor de fietser, maar tegelijk een verlies aan comfort. Voor bepaalde relaties kan het aantal oversteken uit de voorrang zelfs oplopen tot 4. Om hieraan tegemoet te komen zijn verschillende tunnelvarianten onderzocht.

Na toetsing op basis van de exacte terreinopmeting blijkt de streefbeeld-fietstunnelvariant haalbaar. Deze oplossing geniet zowel inzake fietspotentieel als ruimtelijk de voorkeur.

Om de fietstunnels mogelijk te maken zijn volgende ingrepen noodzakelijk:

• Verticale ophoging van het centrale deel van de kluif (optimum tussen niet te steile fietshellingen en behoud van zichtbaarheid voor gemotoriseerd verkeer op de rotonde);

• De onderdoorgang kan gerealiseerd worden door het centrale deel van de kluifrotonde op bruggen te voorzien, wat voornamelijk inzake ruimtelijke kwaliteit en sociale veiligheid een groot voordeel is tegenover een tunnelkoker. Op lange termijn, na afloop van de concessie van het tankstation, behoort een monumentale toegang tot de universiteitscampus tot de mogelijkheden. Deze sluit dan rechtsreeks aan op de brede onderdoorgang voor trage weggebruikers: zowel fietsers als voetgangers zullen van de onderdoorgang gebruik maken;

• De fietstunnel is eveneens toegankelijk voor voetgangers.

In de Voskenslaan wordt een vrije busbaan naar de rotonde toe voorzien. In het kader van de geplande werken rond het Sint-Pietersstation, is de doorstroming op dit traject een prioriteit. De aanleg van de busstrook gaat ten koste van 8 parkeerplaatsen in de Voskenslaan.

Qua materiaalgebruik zullen de rijwegen uitgevoerd worden in asfalt, de parkeerstroken in kasseien, de fietspaden en de busbaan in beton en de voetpaden in betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat. De taluds van de ovonde zullen uitgewerkt worden in grijs graniet.

http://sintpietersbuiten.be/themas/mobiliteit/88-kruispunt-voskenslaan-met-de-sterre

Ondernemingen

Overige ondernemingen
Aswebo, Technum.