Verschillende werven voor zeewering Oostende (z)onder water

Locatie

Oostende

Begin oktober 2013 zijn in Oostende de werken gestart voor het verbreden en verhogen van het strand. Het zijn de grootste suppletiewerken van de jongste 40 jaar. Met maar liefst 1.650.000 kubieke meter zand uit zee wordt de Stad door de afdeling Kust beveiligd tegen een zogenaamde Superstorm.

Het dorp Onze-Lieve-Vrouw Ter Streep, het oude Mariakerke, is bij een zware storm in 1334 door de zee verzwolgen. Ook het oude stadsgebied van het oorspronkelijke Oostende is door de zee opgeslokt. Eén van de zwaarste en meest beruchte stormen aan onze kust trad op in de Sint Vincentiusnacht op 22 januari 1394. Oostende bevond zich toen op de landtong Ter Streep voor de huidige kustlijn. Het ging voor de helft verloren. Een nieuw stadsdeel moest meer landwaarts gebouwd worden en werd later de kern van het huidige Oostende. De rest van de oude stad is in de eerste helft van de 17de eeuw volledig door de zee overspoeld. Door de bouw van nieuwe dijken en verbeteringen aan de bestaande zeewering kon men vanaf de 17de eeuw het watergeweld beter bedwingen. Zware overstromingen kwamen echter nog steeds voor in de daaropvolgende eeuwen. Zo zette in 1882 een felle storm de Stad alsnog onder water. De meest hevige stormvloed van de 20ste eeuw was deze van 1 februari 1953. Zware stormgolven sloegen over de Oostendse zeedijk en zetten het stadscentrum blank. Een watermassa spoelde over de oevers van de havengeul en de kaden van de dokken en 7 inwoners verdronken.

In de daaropvolgende jaren werkte men hard aan betere zeewering. Er werden stormmuren gebouwd en kaaimuren verhoogd. Nieuwe en verlengde strandhoofden moesten de erosie van de stranden beperken. Maar Oostende bleef bedreigd, zo bleek alvast in de tweede helft van de 20ste eeuw. De storm van 8 januari 1976 veroorzaakte opnieuw een overstroming. De orkaan van 25 januari 1990 bracht grote schade toe aan de zeewering. Door de aanleg van het Noodstrand in 2004 voor het stadscentrum verhoogde de afdeling Kust voor het eerst gevoelig de bescherming van Oostende tegen de zee. Maar de Stad was nog niet bestand tegen een stormvloed als in 1953. In 2011 keurde de Vlaamse Regering het Masterplan Kustveiligheid voor de hele Vlaamse kust goed. In dat Plan was de bescherming van Oostende één van de prioriteiten.

Voor de beveiliging tegen overstroming worden stormmuren gebouwd rond de havendokken met te lage kaden. De 1ste fase van deze werken is volop in uitvoering. Sinds begin oktober 2013 zijn vanaf de Venetiaanse Gaanderijen tot aan de nieuwe westelijke havendam grootschalige strandsuppleties uitgevoerd, de grootste uit de voorbije 40 jaar. Ruim 1,65 miljoen kubieke meter zand is op zee gewonnen en op het Oostendse strand gespoten, zowel met een persleiding als met de methode van het rainbowen vanaf het baggerschip. Het Noodstrand ging op in het nieuwe, bredere en hogere Groeistrand. Aansluitend is het strand richting Mariakerke-Raversijde verhoogd en verbreed. Hier schreef de afdeling Kust geschiedenis. De strandsuppleties zorgden ervoor dat Oostende voor het eerst in haar bestaan niet meer weerloos overgeleverd is aan de grillen van de zee en langs de zeezijde beschermd is tegen zeer zware stormen. Bovendien werd een gedeelte van het Oostendse grondgebied, dat ooit aan de zee verloren ging, door het nieuwe strand teruggewonnen.