Collector Sint-Kruis-Winkel (doortocht / Samenwerking Aquafin)

Architecten

Sweco Belgium

Locatie

Gent

Bouwheer

Stad Gent

Het wegen- en rioleringsontwerp van deze fase omvat de Albert de Smetstraat vanaf huisnummer 16 tot de Kattenhoekstraat, de volledige Kattenhoekstraat (inclusief doodlopende zijweg), de Smishoekstraat tot het midden eiland aan de R4, de Georges De Baetsplaats met een korte aanzet naar de Karel Bauwensstraat, de volledige Sint-Kruis-Winkeldorp, de volledige Winkelwarande, de volledige Kapelledreef en bijna de volledige Jozefienenstraat met uitzondering van het gedeelte tussen de kruispunten met de Gustaaf Van Heckelaan.

In de centrumzone zal een verkeersjuridisch statuut van 30 gehanteerd worden. Dit omvat de volledige Sint-Kruis-Winkeldorp vanaf de aan te leggen wegversmalling aan de George De Baetsplaats tot aan het aan te leggen plateau aan het begin van de Winkelwarande. De grenzen van deze zone 30 worden naast de verkeersborden ook aangegeven door twee aan te leggen 'poorten' die vorm gegeven worden als een wegversmalling. Buiten deze centrumzone geldt een zone 50 regime. In de volledige zone van het ontwerp is dubbelrichtingsverkeer voorzien  zoals dit momenteel reeds het geval is.

De projectzone is ruwweg op te delen in volgende segmenten:

- De Albert de Smetstraat (vanaf huisnummer 5) wordt aangelegd met een rijweg in asfalt met een breedte van 5 meter. Aan weerszijden komt een groene berm die van de rijweg gescheiden wordt door een betonnen watergreppel. Op de rijweg worden in beide richtingen okerkleurige fietssuggestiestroken van 1,25 meter breedte aangebracht.
- In Kattenhoekstraat wordt het rijwegprofiel van de Albert de Smetstraat geleidelijk aan verbreedt naar 6,40 meter en wordt er aan één zijde een parkeerstrook van 1,80 meter in kasseien voorzien die op regelmatige afstand onderbroken wordt door een plantvak voorzien van een kwalitatieve straatboom. De fietssuggestiestroken vanuit de Albert de Smetstraat worden hier doorgetrokken op de rijweg. Aan beide zijden van de weg zal er een volwaardig voetpad in grijze betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat aangelegd worden. De breedte van dit voetpad is variabel maar er wordt in de gehele projectzone gestreefd naar een minimale voetpadbreedte van 1,50 meter.

Enkel voor de doodlopende zijweg is er een afwijkende inrichting. Hier wordt een woonerf met breedte 5,60 meter aangelegd in grijze betonstraatstenen van dubbelklinkerformaat met als middenlijn een betonnen kantstrook. De resterende oppervlakte wordt omgevormd tot een groene berm. De bestaande boom/struik  aan het begin van deze zijweg wordt verwijderd.

- Wat de Smishoekstraat betreft wordt de rijweg tot aan het begin van de middenberm voorzien van een nieuwe asfaltering. Op de hoek met de Kattenhoekstraat blijft de toegang tot het bestaande parkeerterrein behouden. Hiertoe worden de twee oversteekplaatsen voor voetgangers wat verder uit elkaar verschoven en tegelijkertijd voorzien van blindegeleidingstegels. De hoek van de Smishoekstraat met de Kattenhoekstraat wordt voorzien in verlaagde boordstenen. Aan de kant van het café wordt de huidige parkeerstrook in kasseien en de betonstrook met fietspadmarkeringen vervangen door een breder voetpad dat verder aansluit op het voetpad en fietspad dat van de John Kennedylaan (R4) komt. Hier worden één plantvak en twee parkeergelegenheden in kasseien voor langsparkeren voorzien in het voetpad.
- De Georges De Baetsplaats zal een wegversmalling krijgen ter hoogte van nummer 3. Hier wordt de rijwegbreedte verminderd tot een breedte van 4,6 meter om een poorteffect te realiseren dat het begin van de zone 30 aangeeft. Deze versmalling wordt gerealiseerd door een eenzijdige verbreding van het voetpad. De open ruimte van de George De Baetsplaats wordt herleid tot een T-kruispunt van twee rijwegen met breedte 6,40 meter. Hierbij wordt het midden eiland gesupprimeerd en wordt de voetgangersoversteekplaats voorzien van blindegeleidingstegels. De boom in het verlengde van de Karel Bauwensstraat wordt hier behouden. In de aanzet van de Karel Bauwensstraat worden parkeerstroken van 1,80 meter breed in kasseien aangelegd aan beide zijden van de rijweg. In totaal komen er hier ook vier plantvakken voorzien van kwalitatieve straatbomen, twee daarvan aan de uiteinden van de parkeerstroken. Fietssuggestiestroken worden ook hier voorzien zowel in richting van de Sint-Kruis-Winkeldorp als van de Karel Bauwensstraat.
- Sint-Kruis-Winkeldorp vervolgt het wegprofiel met een rijwegbreedte van 6,40 meter in asfalt. Aan beide zijden is er een voetpad (variabele breedte met een minimum van 1,50 meter breedte) voorzien in grijze betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat en betonnen trottoirbanden. Waar mogelijk komen er parkeerstroken van 1,80 meter breedte voorzien van plantvakken met bomen. De parkeerstroken in kasseien worden van de rijweg gescheiden door betonnen kantstroken. Ter hoogte van de bushaltes worden speciaal geprofileerde trottoirbanden gebruikt om het in en uitstappen van en naar de bushalte toegankelijker te maken. Binnen de zone 30 worden in de directe omgeving van elke bushalte indien mogelijk ook een fietsenstalling van het type Gent geplaatst. Het voetpad ter hoogte van de kerk wordt in tegenstelling tot de rest van de Sint-Kruis-Winkeldorp aangelegd in platienen in natuursteen. Dit wordt gedaan om het historisch karakter van deze plek te respecteren. Ter hoogte van het klooster wordt een dubbele wegversmalling in de rijweg voorzien. De rijweg wordt hier plaatselijk teruggebracht tot een breedte van 4 meter. De fietssuggestiestroken lopen echter door over de voetpaduitstulpingen. Aan het einde van de straat waar de Sint-Kruis-Winkeldorp overgaat in de Winkelwarande wordt een plateau voorzien als grensaanduiding van de zone 30 en om fietsers toe te laten de rijweg te kunnen kruisen richting het dubbelrichtingsfietspad.
- Het deel van de Jozefienenstraat gelegen tussen de Sint-Kruis-Winkeldorp en de Gustaaf van Heckelaan wordt heraangelegd met een rijwegbreedte van 4,6 meter in asfalt. Aan één kant wordt een voetpad in grijze betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat voorzien. Dit voetpad sluit verder in de straat aan op het bestaande voetpad van de Gustaaf van Heckelaan. Tussen het voetpad en de rijweg voorzien we een betonnen kantstrook terwijl aan de andere zijde van de rijweg een betonnen watergreppel voorzien wordt. De restruimte wordt ingevuld met de inrichting van een groene berm. Ter hoogte van de bestaande opritten wordt de berm verhard in grijze betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat. Op bepaalde plaatsen wordt er een deel van de groene berm in betonnen grasdallen aangelegd om kruisen beter mogelijk te maken.
- In de Winkelwarande blijft de rijwegbreedte van 6,4 meter aangehouden. De fietssuggestiestroken die eindigden aan het plateau aan het einde van de Sint-Kruis-Winkeldorp worden hier samengebracht naar een eenzijdig dubbelrichting fietspad. Deze gemengde zone bestaat uit een 2,20 meter brede strook in rode betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat met een schrikstrook van 45 centimeter in grijze betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat. De resterende delen van het wegprofiel wordt als groene berm ingericht, dit met behoud van bestaande grachten. Deze grachten worden waar nodig geherprofileerd. Enkel ter hoogte van de aanwezige opritten worden kopmuren voorzien en wordt de berm verhard met grijze betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat.
- De Jozefienenstraat (deel tussen de Gustaaf van Heckelaan en de Kapelledreef) en de Kapelledreef worden heraangelegd met een rijwegbreedte van 4,6 meter. De nieuwe asfaltweg wordt aan beide zijden begrensd door een betonnen watergreppel. De restruimte wordt aangelegd als groene berm met behoud van de grachten. Deze grachten worden waar nodig geherprofileerd. De berm wordt enkel verhard met grijze betonstraatstenen van het dubbelklinkerformaat ter hoogte van de bestaande opritten.

Momenteel zijn er in de projectzone weinig duidelijke gemarkeerde parkeergelegenheden. Daardoor worden veel van de onverharde bermen door de buurtbewoners gebruikt om hun voertuig op te parkeren. De heraanleg zal er een duidelijker beeld geven van voorziene parkeergelegenheden.

Ten slotte zal Aquafin in samenwerking met TMVW ook de riolering integraal vernieuwen, er wordt een gescheiden systeem voorzien in de volledige projectzone.

De werken zijn hoofdzakelijk ten laste van het Lokaal Pact, de Vlaamse regering betaald via dit samenwerkingsverband volgens de raming 2.050.506 EURO, Aquafin neemt 1.696.470 EURO ten laste, het aandeel van TMVW is 606.846 EURO en de stad Gent draagt 436.848 EURO bij.

Ondernemingen

Overige ondernemingen
nv DCA