Campus Coppens Masterplan

Architecten

POLO.

Locatie

Brasschaat

Bouwheer

Gemeente Brasschaat

Einddatum

2017

Masterplan - herbestemming van een voormalige militaire site tot bedrijfssite.

Bedrijven in Brasschaat zijn doorgaans in woonzones gelegen. Ze dreigen de draagkracht van hun omgeving te overschrijden en kunnen niet uitbreiden. De gemeente ging op zoek naar een kwalitatieve oplossing en schakelde POLO Architects in om de voormalige militaire site van de Lt. Coppenskazerne te herbestemmen tot kwalitatief bedrijventerrein. Het ruimtelijk uitvoeringsplan deelt de site op in drie zones; een kantoorzone, een bedrijfszone en een groene laad- en loszone. Het hoofdgebouw, de voormalige Lt. Coppenskazerne , wordt gerenoveerd en omgevormd tot diensten- en kantorengebouw. Het bedrijventerrein wordt gerealiseerd ten oosten van de site. Tussen beide zones bevindt zich het transferium.

Kazernegebouw

De Lt. Coppenskazerne is een op zichzelf staande entiteit met een lange geschiedenis en dient een eigen identiteit te behouden. Door behoedzaam met het bestaande gebouw om te gaan, wordt het zeer typische repetitief karakter van de kazerne gerespecteerd.

Het ontwerp voor de herbestemming van het hoofdgebouw voorziet een duurzame en flexibele invulling die beantwoordt aan eigentijdse kantoorbehoeften. De gevels worden gereinigd en gerestaureerd. De gevels aan pleinzijde krijgen met verschuifbare zonneweringen in strekmetaal een dynamisch karakter.

Vanop het groene plein kan men de verschillende ingangen bereiken volgens het principe van een uitgestelde entree. De grote hoofdinkom – de in ere herstelde historische toegang van de Lt. Coppenskazerne – doet dienst als entree van de FOD Financiën en zorgt voor een eenvoudige en eenduidige ontsluiting. Naast deze hoofdingang, worden strategisch over het binnengebied enkele inkomgebouwtjes voorzien. Door hun hedendaagse uitstraling versterken deze inkomgebouwen de karakteristieken van het kazernegebouw.

Het desolate paradeplein wordt opgewaardeerd en omgevormd tot aangenaam, groen binnengebied. De inplanting van het parkeergebouw zorgt ervoor dat het plein wordt verschaald. De leegte wordt opgevuld door groen. Het gelaat van het gebouw richt zich niet meer uitsluitend naar de St. Jobsesteenweg maar ook naar het nieuwe plein.

Bedrijsgebouw

Het gebouw bestaat uit drie zones: de kantoorzone, de bedrijfszone en de groene laad- en loszone. De kantoren worden als villa’s in het groen tegen de bedrijfsloodsen geplaatst. Ze leunen aan tegen de bedrijfsgebouwen maar zorgen voor een gepaste overgang met de schaal van de woningen aan de overkant van de steenweg. De horizontale eenheid van de verschillende volumes wordt gecreëerd door de passerellen die de verschillende kantoorgebouwen met elkaar verbinden.

Voor het bedrijfsgebouw werd een kolommenstructuur toegepast die op een flexibele manier kan inspelen op eventuele uitbreidingsbehoeften of functiewijzigingen. De laad- en loszone wordt niet beschouwd als een achterzijde maar als een volwaardige façade aangezien de hoofdontsluitingsweg voor de gehele site langsheen deze gevel ligt.

‘Het Front’

Het transferium vormt een knooppunt van de verschillende circulatiestromen en wordt als vestibule van de volledige campus. Het gebouw biedt een mix van KMO ruimtes, ateliers, logistieke faciliteiten en ruimtes voor groothandel. Het vrijstaande volume bevindt zich tussen het kazernegebouw en het bedrijventerrein. Een middenstraat snijdt door het gelijkvloerse niveau en ontsluit de verschillende KMO units. Het gebouw wordt omhuld met een cortenstalen gevel die ervoor zorgt dat het gebouw zich integreert in het omliggende groen en tegelijkertijd een sterke identiteit heeft als blikvanger. Het bouwblok opent zich naar het bedrijventerrein in de vorm van een verhoogd plein.

Ondernemingen