AWV - AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER

Adres

AWV - AGENTSCHAP WEGEN & VERKEER

Koning Albert II-Laan 20 bus 4

B- 1000 Bruxelles / Brussel

Website

https://wegenenverkeer.be/

Telefoonnummer

https://wegenenverkeer.be/

Veilig, duurzaam én zonder vertraging op je bestemming geraken in Vlaanderen

Een interview met de heer Tom ROELANTS,

Administrateur-generaal van AWV

Kan u in het kort de voornaamste taken en doelstellingen schetsen van AWV schetsen?

Dagelijks vinden er 13 miljoen verplaatsingen plaats op het wegennet, dat de ruggengraat vormt van ons mobiliteitssysteem. Van dit wegennet beheert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ongeveer 7.000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7.700 km fietspaden in Vlaanderen. Het Agentschap is dan ook één van de meest zichtbare entiteiten van de Vlaamse overheid. Het legt de wegeninfrastructuur aan, het onderhoudt die en zorgt voor een veilige en vlotte verkeersdoorstroming op het wegennet. De unieke kennis en kunde van haar medewerkers vormt de drijvende kracht om dit te realiseren.

Door welke evoluties en ontwikkelingen is het beleid/missie/visie van AWV de voorbije jaren bijgestuurd?

Mobiliteit heeft een voelbare impact op het dagelijkse leven in Vlaanderen. Het bepaalt niet alleen onze verplaatsingen van A naar B, maar vooral onze levenskwaliteit en welvaart. Eén van de meest frappante bekommernissen van burgers en bedrijven is de bereikbaarheid van Vlaanderen. Veilig, duurzaam én zonder vertraging op je bestemming geraken, is vandaag nog geen evidentie.

De afgelopen jaren zijn recordbedragen in nieuwe fietsinfrastructuur geïnvesteerd en AWV wil deze lijn doortrekken. Fietsers vragen echter ook expliciet aandacht voor comfortabele fietsinfrastructuur. Plassen bij regen, bladeren op het fietspad, oneffenheden en veel trillingen tijdens het fietsen worden als hinderlijk ervaren. Bijkomende investeringen gericht op het verhogen van het bestaande fietscomfort zijn dan ook nodig om fietsen in vlaanderen aanlokkelijk te maken.

De toenemende digitalisering en connectiviteit biedt perspectieven voor geconnecteerde mobiliteit en (gedeeltelijk) autonome vervoermiddelen (C-ITS). Ook gebruikers zijn een bron van informatie. Vlaanderen wil internationaal tot de koplopers behoren. Daarom slaat AWV de handen in elkaar met autoconstructeurs, data-operatoren en -leveranciers, onderzoeksinstellingen, vervoersoperatoren en andere overheden.

Wat zijn de belangrijkste knelpunten die AWV ervaart bij het uitvoeren van zijn taken?

Het wegennet vormt de ruggengraat van het mobiliteitssysteem. 1 op 5 assets staat ondertussen onder verhoogd toezicht en kan op termijn enkel nog operationeel en veilig blijven mits grondige structurele ingrepen. Tunnels en bruggen prioritair en planmatig aanpakken is noodzakelijk omdat deze verkeerstrechters cruciale schakels zijn in het wegennet.

Op welke manieren werkt AWV aan een kwaliteitsvolle uitvoering van zijn taken?

AWV kijkt kritisch naar zichzelf als organisatie. We verbeteren onszelf continu, enerzijds door onze werking te stroomlijnen en efficiënter te maken en anderzijds door onze medewerkers voldoende kansen tot bijscholing te geven. We houden nauw contact met binnenlandse en buitenlandse partners om de evoluties in onze sector op te volgen.

We zijn ook kritisch naar de aannemers waar we mee samenwerken. We leggen ze, via het Standaardbestek 250, strenge eisen op en deze worden ook tijdens en na de uitvoering van een project opgevolgd en gecontroleerd.

Wat zijn de voornaamste middelen van AWV om de verkeersleefbaarheid te verbeteren?

Het Agentschap Wegen en Verkeer probeert op verschillende manieren geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer te verminderen, door onder meer het plaatsen van geluidsschermen. Wanneer in een woonzone sprake is van geluidsoverlast door wegverkeer, voert de sectie geluid en trillingen van het Agentschap Wegen en Verkeer geluidsmetingen uit ter hoogte van de meest belaste gevel. Het Agentschap Wegen en Verkeer houdt zich niet enkel bezig met onderzoek naar geluidsoverlast d.m.v. metingen, studies en het begeleiden van onderzoek. Ook op het terrein zorgt het agentschap voor zichtbare maatregelen die de geluidsoverlast door wegverkeer beperken zoals het aanleggen van stillere wegverhardingen (maatregel aan de bron) en het plaatsen van geluidswerende constructies zoals bijvoorbeeld geluidsschermen (geluidsbeperkingen in de overdracht).

AWV steekt veel energie in het verminderen van haar energie uitstoot en verlagen van lichtvervuiling. Beslissen om al dan niet te verlichten is niet zo eenvoudig. Er moet immers niet alleen rekening worden gehouden met verkeersveiligheid maar ook met sociale veiligheid. Daarnaast begeven zich, niet geldig voor autosnelwegen, ook fietsers en voetgangers op gewestwegen.

Om met al deze factoren rekening te houden werden verschillende beslissingsbomen opgesteld, die de verantwoordelijke van een project stap voor stap begeleiden in het beslissen over wegverlichting.

Welke belangrijke projecten staan de komende jaren op stapel in Vlaanderen?

Heel wat autosnelwegen in Vlaanderen hebben nood aan investeringen in onderhoud, verkeersveiligheid, doorstroming en capaciteit. Daarom pakken het Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis en De Werkvennootschap samen in 2020 maar liefst 38 snelwegwerven aan.

De mobiliteitsuitdagingen waar we voor staan zijn zowel maatschappelijk als economisch urgent. Investeringen in het onderhoud van het wegennet zijn, samen met gerichte investeringen in de uitbouw van de capaciteit, noodzakelijk om tot een vlot en veilig verkeer te komen.

Gerichte investeringen in het onderhoud en de capaciteit van het wegennet zijn noodzakelijk. De 38 snelwegwerven van 2020 zijn goed voor 81,6 km vernieuwd wegdek, 20 km geluidsschermen.

De belangrijkste werven voor de komende jaren zijn:

- E314 viaduct Wilsele, richting Lummen: sanering en verbreding, aanleg spitsstrook
- E17 viaduct Gentbrugge: sanering
- De heraanleg van de R4 tussen Melle en Merelbeke richting Zelzate.

De Oosterweelverbinding, die wordt aangelegd door Lantis, is een onderdeel van 'De Grote Verbinding'. Door de Oosterweel te bouwen maken we de Antwerpse Ring volledig rond. We leggen verkeersveilige infrastructuur aan die tegelijkertijd ook zorgt voor een meer leefbare omgeving voor iedereen. De ruimte die vrijkomt door de overkapping van de Ring wordt gebruikt om wijken met elkaar te verbinden, met meer groen en schonere lucht. Dit ongeziene stadsvernieuwingsproject kan enkel slagen door samen te werken met de omgeving, de bouwsector en de arbeidsmarkt.

De Werkvennootschap begint in het najaar met de bouw van twee fietsbruggen die de verkeersveiligheid voor fietsers in de regio naar Brussel zal verbeteren. Daarnaast ligt er een ambitieus plan op tafel om de verkeersleefbaarheid in de regio rond Brussel te verbeteren via de optimalisatie van de verkeersdoorstroming op de ring rond Brussel.

Referenties